BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: ................................................................

Phó Giám đốc:

1. BS. CKI VÕ VĂN NHỨT.
2. BS. CKI SƠN HƯƠNG.
3. BS. CKI THẠCH ÂN.