BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: ................................................................

Phó Giám đốc:

1BS. CKI LỮ HỮU TRẠNG
2
BS. CKI SƠN HƯƠNG.
        3. BS. CKI VÕ VIÊT VƯƠNG